Bli medlem Maila oss

En öppen folkkyrka

För alla att känna sig välkommen till

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Om du vill följa med vad som händer i de olika beslutande organen finns protokollen samlade här.

I valet 2021 samlade Socialdemokraterna i Krokom 30,89 % av rösterna. En överenskommelse om valsamverkan har gjorts med Centerpartiet.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Krokoms pastorat. Fullmäktige ansvarar bland annat för:

• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
• Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.
Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Socialdemokraterna i Krokom har åtta platser i fullmäktige. Följande personer finns med:
Carina Grahn Hellberg, vice ordförande
Britt Carlsson
Claes-Göran Bergh
Britt-Inger Blad-Sörensdotter
Maj SöderströmDavid Grahn Hellberg
Gunnel Persson Westin 
Viveka Asproth
Rolf Lilja, ersättare
Nina Hammarstedt, ersättare
Ylwa Salomonsson, ersättare
Annika Hansson, ersättare

Kyrkorådet
Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Efter valet har en överenskommelse med Centerpartiet gjorts där Socialdemokraterna och Centerpartiet delar på ordförandeskapet under perioden. Vi kommer att inneha ordförandeposten år 2024 och 2025. Följande representerar oss:
Britt Carlsson, vice ordförande 2022–2023, ordförande 2024–2025
Carina Grahn-Hellberg
Viveka Asproth
Claes-Göran Bergh
Nina Hammarstedt, ersättare
Rolf Lilja, ersättare

Församlingsråd
I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Läs mer om alla församlingsråd i pastoratet via pastoratets hemsida. Klicka här.

  • Vårt valprogram – En öppen folkkyrka

    Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.
    Läs mer >>

Se våra videos

Här presenterar vi delar av vårt valprogram i videoform.