Bli medlem Maila oss
Gratis mensskyddMaria med plakat mot vinster i välfärden.Mäns våld mot kvinnor

Nyheter

Här hittar du alla våra nyheter.

S, M och Kd tar över styret i Krokoms kommun 

2022-11-05

Socialdemokraterna bildar nytt styre i Krokom tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det meddelade de tre partierna på en presskonferens under fredagen.

Vi startar vårt samarbete med inriktning att fortsätta Krokoms kommuns utveckling, där kommunen växer och är en bra plats att leva och bo i. Vi har många goda idéer på hur kommunen kan möta en spännande framtid med samsyn kring arbetet och hur vi ser på utvecklingen framåt.

I överenskommelsen mellan våra partier kommer vi att till kommunstyrelsens ordförande föreslå Maria Jacobsson, Socialdemokraterna och Carl-Oskar Fransson, Moderaterna till 1:e vice kommunalråd.

Fördelningen av övriga poster:
Socialdemokraterna: ordförande Socialnämnden, ordförande Bygg och Miljönämnden, ordförande Valnämnden
Moderaterna: ordförande Kommunfullmäktige, ordförande Barn och Utbildningsnämnden, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Kristdemokraterna: ordförande Krokomsbostäder, vice ordförande Socialnämnden.

Nu ska vi planera starten på samarbetet och ser verkligen fram emot att leda kommunen in i 2023 och framtiden.

Maria Jacobsson, Socialdemokraterna
Carl-Oskar Fransson, Moderaterna
Kjell Sundholm, Kristdemokraterna

Socialdemokraterna presenterar
Företagande och kommunens utveckling

2022-09-03

Fler företag och arbetsplatser är det mest avgörande för att kunna leva och bo. Utan försörjning måste man flytta och ingen bygd kan växa. Förutsättningarna ser helt olika ut beroende på var i kommunen man bor. Många arbetar inom jord och skog, viktigare nu än någonsin. Flera har ett litet företag, kanske med en eller två anställda men några har också satsat på större företag med många anställda. Alla behövs och vi vill ge förutsättningar för både befintliga och nyetableringar inom flera branscher som till exempel tjänstesektorn, nyindustri och innovation.

Ladda ner en pdf >>>

Utveckla näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen gör ett bra jobb men vi ser att man kan utveckla deras arbete. Vi vill tillföra mer resurser så att man kan arbeta mer med att lotsa företag till mark eller lokaler. Utveckla medborgarservice så man lätt kan få besked om hur man gör när man kommer ny till kommunen.

Öppna fler servicekontor

Vi har i dag servicekontor i Änge och Föllinge. Där vill vi skapa kommunala hemnära arbetsplatser. Dels för individen att kunna bo på andra orter än Krokom, dels för miljön – man kan minska pendlingsavstånden till sitt arbete. Vi ser att vi kan öppna fler kontor så att service till företag och invånare blir ännu bättre.

Myndighetsutövning

Förtroende för kommunens myndighetsutövande är viktigt. Vårt fokus ska ligga på enkel och rättssäker hantering inom kommunens alla nivåer. Både när det gäller tillsyn, planfrågor och andra lagkrav. Det ska vara tydligt vad som krävs för att driva företag i kommunen.

Fler företag

Krokomsporten ska utvecklas och vi vill inspirera fler olika företag att etablera sig där. De gröna näringarna är viktiga. Skogsnäringen omsätter mycket pengar och ger många arbetstillfällen. Vi vill arbeta för att en del av råvaran ska kunna förädlas här så vi får ännu fler arbetstillfällen inom skogsnäringen.

Jordbruket blir allt viktigare och vi kan få brist på livsmedel. Även innan kriget i Ukraina var vår självförsörjningsgrad låg. De öppna landskap som finns i kommunen kan försvinna fort om ingen brukar jorden. Vi har många duktiga mathantverkare och turistföretag där jorden är en viktig del.

Det behövs planer för företagande inom olika branscher, tjänstesektorn, rennäringen med flera, i hela kommunen. Vi vill vara med i de nyindustriella satsningar där företag för första gången vill etablera sig i norra Sverige. Vi vill öka takten på markinköp för industri- och företagsetableringar. Det behövs därför förberedas så att startsträckan inte är för lång när det kommer till bygglov och andra tillstånd.

Under kommande mandatperiod vill vi se minst två nya större företagsetableringar.

Utbildning och praktik

Ung företagsamhet är ett viktigt projekt där man i gymnasiet får starta ett företag och driva under tre år. Planera, starta, driva och sedan avveckla. Det ska vi fortsätta att stödja, väldigt viktigt och lärorikt för ungdomarna att driva företag på riktigt. Vi har länge kämpat för att man redan från årskurs 8 ska få möjlighet att söka sommarjobb. Gymnasieförbundet behöver mer resurser till extra stöd och det behövs en bra dialog med grundskolan. Mittuniversitetet är en viktig part, vi behöver fler olika utbildningar/forskning inom bland annat teknik och miljö så att innovationer och företagsidéer kommer kommunen och regionen till del.

Transporter

Företagen påtalar ofta svårigheter med transporter särskilt för de som producerar livsmedel. Det saknas möjlighet att skicka varor där man inte ska leverera in mot staden. Vi vill tillsammans med företagen hitta nya lösningar på frågan. Omlastningscentralen som planeras är något som kommer att betyda mycket för våra företag. Där kan man skicka mer via järnväg, då är det bra att regeringen satsat mycket mer pengar på infrastruktur. Vi behöver trots det fortsätta påverkan för mer pengar till all infrastruktur.

Kompetensförsörjning

Det är idag brist på utbildad personal inom många yrken. Utbildning ska ha bra kvalitet från grundskola till vuxenutbildning. Ett brett utbud underlättar för företagen att få rätt kompetens, där har kommunen det största ansvaret.

De flesta företag vi träffar säger att viktigast är att kommunen gör sitt, nämligen att det finns bra förskolor och skolor, snabb och säker myndighetsutövning, vård med mera. Då blir det lättare att rekrytera personal.

Krokom kan bättre!

Socialdemokraterna presenterar
God livskvalitet när du blir äldre

2022-09-02

När vi blir äldre kommer behovet av bra omsorg och vård. Vi själva och även kommunen kan göra en hel del på vägen så att vi ska kunna leva det goda livet längre. Det förebyggande arbetet startar när vi är yngre med rörelse och stimulans av sinnen.

Ladda ner en pdf >>>

Föreningslivet – ge Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Vi har ett starkt och utvecklat föreningsliv, där man har förutsättningar att göra ännu mer. Kommunen har under en period prövat LOK för äldre, vilket innebär att föreningar som gör aktiviteter för den här gruppen får ersättning per deltagare, lika som principen för ungdomar. Det stimulerar befintliga och nya föreningar att utveckla aktiviteter för äldre.

Mötesplatser för äldre

Stimulansen att mötas och utbyta tankar, samtala om livet och göra gemensamma aktiviteter är viktigt för att hålla hjärna och kropp i gång. Det finns planer för en sådan mötesplats i Änge. Deras idé är också att mötas över gränser med bland annat läxhjälp. Vi vill göra det möjligt att öppna sådana mötesplatser på flera orter runt om i kommunen.

Seniorboenden

För många kan det kännas betungande och ensamt att bo i sin villa, då kan en seniorlägenhet eller trygghetsboende vara ett alternativ. Bor man i ett hyreshus med andra i 65+-lägenhet skapar det trygghetskänsla och man delar liknande intressen. Det håller en också piggare och 

friskare. Kommunens bostadsbolag har idag över 100 sådana lägenheter i Krokom, Alsen och Föllinge men vi ser att det kan behövas fler även på andra orter. 

Demenskommun – samhällsplanering

När man blir äldre kan det ibland hända att ens partner blir dement. Vi vill göra Krokom till en demensanpassad kommun, där dementa ska kunna vistas i våra samhällen och känna sig välkomna. För det krävs att man arbetar med det redan i översiktsplaner och hur man planerar bostadsområden/samhällen – en strategisk planering.

Vi ser behov av ett demensteam som kan planera för en person och dennes anhörig så att det blir en långsiktighet. Den anhörige behöver få kunskap och avlastning så man orkar. Mötesplatser och utbildningsstöd är något vi ser stort behov av.

Det finns tyvärr också unga människor som drabbas av demens, stroke och liknande. Vi ser att det behövs så kallade SOL-boende för dessa. Idag hänvisas de oftast till Särskilt boende för äldre.     

Särskilda boenden för äldre

Då dagen är där, när man inte längre kan bo hemma ska våra äldreboenden vara så nära känslan att bo hemma som möjligt. Vi värnar om våra kommunala särskilda boenden. Vi vill utveckla dessa och ge vår personal goda förutsättningar att göra ett bra arbete. Om personalen trivs och får utvecklas blir det också bra för de äldre som bor där. Det finns ett framtida behov av flera platser för boenden då antalet 80+ ökar. Vi vill bygga ut Solbacka, Blomstergården och Hällebo. Bra för närhetsprincipen och viktiga arbetsplatser. Vi har många ideér om hur man kan utveckla aktiviteter på våra boenden. Här är några axplock:

• aktivitesslingor där man bygger in rörelse på olika sätt

• sinnesrum som stimulerar genom ljud, ljus, bild och känsla som till exempel sand, vatten med mera

• samarbete med Kulturskolan så att elever kan uppträda på våra boenden.

Vi ser också behov av att erbjuda övernattningsrum för anhöriga som bor längre bort, men också för elever under praktiktiden.

Stopp för minutjakt

En dag kommer så ändå behovet av ytterligare stöd i hemmet. Då är hemtjänsten bra service som gör det möjligt att bo kvar. Hemtjänstpersonal ska slippa minutjakten och få möjlighet att ha social tid med de äldre. Individens behov i Centrum (IBIC) har som syfte att ta tillvara människors egna funktioner. Vi vill att arbetssättet ska införas, där äldre ska få tid att exempelvis duscha själva med stöd av personal för att hålla sig friska och rörliga så länge som möjligt.

Personal

Personalen är vår viktigaste resurs. Deras arbetstider måste ses över. Delade turer ska bort och rätten att arbeta heltid med möjlighet att välja deltid är självklar. Arbetet ska vara utformat så att heltid är möjligt att orka med. Det är grunden för att vara fri och kunna försörja sig själv, sjukpeningsgrund och framtida pension. Arbetskläder och skor i vårdnära yrken är självklart, liksom möjligheten att utbilda sig vidare inom vårdyrket. Personalen ska trivas på sitt arbete – en självklarhet men också för trivseln hos de boende. Vi stöttar inrättandet av en visselblåsarfunktion, där personal anonymt kan anmäla missförhållanden.

Vi har ett stort rekryteringsbehov och många nya svenskar hjälper oss att lösa problemet. Det finns även här saker som behöver stöttas, därför vill vi att för de som inte riktigt hunnit lära sig svenska ska utbildningen fortsätta, även efter att man fått en fast tjänst. Behovet av andra språkkunskaper än svenska blir också viktiga. Samiska är självkart, men även andra språk då våra invånare som härstammar från andra länder blir i behov av SÄBO-plats.

Teknikutveckling

Den tekniska utvecklingen går framåt där man underlättar de tunga delarna av arbetet, men inte minst kan tekniska hjälpmedel frigöra tid för personal att ge mer social tid till de boende. För att ge större inblick och information vill vi se ett visningsrum på boendena där man visar upp och får prova nya produkter.

Krokom kan bättre!

Socialdemokraterna presenterar
Ungas utveckling och hälsa

2022-08-23

Det här vill vi göra för unga för att förebygga psykisk ohälsa och stärka barns möjligheter att växa upp till trygga individer. Föräldraförmågan har drastiskt sänkts under senare år, den behöver stöttas.

Ladda ner en pdf >>>


Utöka familjecentralen så den på sikt kan nå ut till hela kommunen

I dagsläget åker mobila familjecentralen till två av kommunens orter. Vi vill utveckla den verksamheten så den kan nå hela kommunen. Där får barn och föräldrar stöd, efter behov, från de olika yrkesgrupper som finns representerade i centralen.

Då avstånden i kommunen är stora så är det här en viktig lösning på tillgänglighet.


Barnomsorg på obekväm arbetstid

I ett modernt jämställt samhälle ska man kunna arbeta och försörja sig även om man är ensamstående. Vi vill som första steg införa omsorg på obekväm arbetstid på orter nära bland andra våra äldreboenden.


Vi vill permanenta projektet Sveriges bästa Skola (SBS) i hela kommunen

Projektet Sveriges bästa skola har inarbetats i ett av våra skolområden. Det är ett arbetssätt som skapat trygghet och engagemang hos både lärare och elever och som gjort arbetsmiljön så mycket bättre. Resultaten för eleverna har ökat så att man har godkända betyg.


Öka föreningsbidragen och anläggningsstöden till föreningarna

Föreningslivet är stort och starkt i kommunen, utan alla de ideella timmar som de engagerade medlemmarna lägger ner skulle kommunen inte fungera.

Vi ser också hur mycket det betyder för de ungas utveckling och hälsa med ett rikt föreningsutbud. Vi vill ge föreningarna förutsättningar att utöka det utbudet för alla men främst barn och unga.


Avgiftsfri/integrerad kulturskola

Kulturskolan ska vara avgiftsfri och integrerad i skolan. Vi vet att kultur i alla dess former ger människor möjlighet att utvecklas. Den möjligheten att hitta till det som passar just mig, är så viktig.


Gratis mensskydd i skolorna

Vi driver fortsatt frågan om fria mensskydd i våra skolor, då det inte är infört i vår kommun. En viktig fråga för unga flickor. Det ska kännas tryggt att vara i skolan.


Funktionsvarierade ska kunna leva ett bra liv i kommunen

Alla ska ha bästa förutsättningar att växa upp i kommunen, några behöver lite extra stöd för att det ska bli möjligt. Det behöver tas med i allt från lokaler till innehåll i utbildningen. Fortbildning för pedagoger blir en viktig parameter.

Fritiden är viktig så vi vill ge föreningar möjlighet att göra fler aktiviteter för alla grupper. Ett framgångsrikt exempel är Motor RUT som vi vill ska kunna utvecklas.

Krokom kan bättre!

Socialdemokraterna i Krokom presenterar valprogrammet

2022-08-08

Vi har mycket vi vill ta i tu med. För oss Socialdemokrater handlar det om att tillsammans bygga Krokoms kommun för framtiden. Vi presenterar ett flertal förslag för hela kommunen där programmet präglas av typiska socialdemokratiska värderingar – för allas lika värde och rätt.

Här hittar du vårt valprogram.

Krokom kan bättre!

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023

2022-06-10

Vår budget innehöll flera satsningar som kommer vara viktiga för kommunen. Det var dock de styrandes budgetförslag som slutligen röstades fram.

På vägen mot framtiden har vi mycket vi vill ta itu med. Krokoms kommun ska bli en modern framtidskommun som går i bräschen på många olika sätt.

Vårt mål är att det bor 20 000 invånare 
i Krokoms kommun år 2035.

Rambudgeten för 2023 presenterades på kommunfullmäktige. Det var de styrandes rambudget som vann omröstningen. Du kan titta på vår budget här.

Krokom kan bättre!

  Se hela rambudgetförslaget >> 

  Nytt förslag på rambudget för 2022 presenterad

  2021-12-10

  Socialdemokraterna presenterade sin uppdaterade rambudget på Kommunfullmäktige 9 december. Den innehöll flera satsningar som kommer vara viktiga för kommunen. Det var de styrandes budgetförslag som slutligen röstades fram.

  På grund av att kommunens ekonomiska prognos ser bättre ut än tidigare, uppdateras rambudgeten för 2022. Det förbättrade läget beror huvudsakligen av de tillskott som kommit från regeringen samt ett ökat befolkningsunderlag.

  Det ska vara lätt att leva ett gott liv i Krokoms kommun.
  Vi tillsammans tar kommunen in i framtiden.

  Här är några av de förslag vi lagt fram. Se även vår video.

  • Öppna mötesplatser för äldre

  • Stödfunktion för familjer – kvällar och helger

  • Insatser till unga med psykisk ohälsa

  • LOK-stöd för äldre

  • Fortsatt bidrag till väglyseföreningar

  • Aktivitetsytor för spontanlek

  Se hela rambudgetförslaget >> 

  Våra förslag på senaste kommunstyrelsen i september

  2021-10-04

  Bild på Hovgläntans förskola.
  I veckan startade vi vårt arbete med att ta fram ett valprogram för valet 2022. Det var många glada och engagerade medlemmar som samlats för att diskutera vad vi vill ska ske i Krokoms kommun efter valet.

  Har du idéer och förslag till valprogrammet är du välkommen till oss med dem. Du kan träffa oss på Nyfiken på, fösta måndagen i varje månad kl 18 finns vi på plats i vår lokal på Björkvägen 3d i Krokom.

  Se vår video >>

  Nu är vi på gång inför valet

  2021-10-04

  Bild på Hovgläntans förskola.

  I veckan startade vi vårt arbete med att ta fram ett valprogram för valet 2022. Det var många glada och engagerade medlemmar som samlats för att diskutera vad vi vill ska ske i Krokoms kommun efter valet.

  Har du idéer och förslag till valprogrammet är du välkommen till oss med dem. Du kan träffa oss på Nyfiken på, fösta måndagen i varje månad kl 18 finns vi på plats i vår lokal på Björkvägen 3d i Krokom.

  Se vår video >>

  Bygg ny förskola i Ås

  2021-08-17

  Bild på Hovgläntans förskola.
  Socialdemokraterna lämnade en motion till Kommunfullmäktige i juni om att bygga ny förskola i Ås. Skälet är att skolområdet behöver utökas och förskolan skulle få en bättre utemiljö och en säkrare trafiksituation.

  Läs mer >>

   Vi föreslår utredning om fria mensskydd

   2021-08-17

   Med anledning av Judit Hemås motion på distriktskongressen har vi på kommunstyrelsemötet 25 maj lagt fram ett initiativärende som innehåller ett förslag att kommundirektören ska utreda möjligheten till fria mensskydd för tjejer i grundskolan. Fria mensskydd finns på många andra ställen i Sverige med bra effekter.

   Tyvärr fick vi ingen positiv respons från de styrande – Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – som röstade mot oss. Vi jobbar vidare med ärendet ...